VSD

Výplňová gelová injektáž.

Do oceľobetónovej steny sa navŕtali otvory. Vrty boli vykonávané po samotnú hydroizoláciu z mPVC. Priestor medzi fóliou a stenou bol vyplnený špeciálnym akrylátovým gelom. Po ukončení sa styk steny a podlahy uzavrel vodotesným fabiónom.

Prešov
56 m2
11/2018

GETRAG

Zálievky koľajníc.

Po obvode koľajníc sa profilmi ohraničila forma vysokopevnostnej zálievky. Škáry boli utesnené tmelom. Cementové zálievky boli realizované kontinuálne strojným zariadením. Po vytuhnutí sa profily odstránili.

Kechnec
200 m2
11/2018

Vodná nádrž

Sanácia hradidiel.

Betónové konštrukcie šachiet hrádze vykazujú degradáciu vplyvom neustáleho tlaku vody. Za účelom zamedzenia priesakov sa vymytý betón hradidiel sanoval reprofilačnými maltami. Kaverny sa utesnili formou lokálnych injektáži.

Ružín
2 šachty
10/2018

Rodinný dom

Liata podlaha.

Pôvodný poter bol neúnosný. Po hĺbkovej imregnácii sa povrch prelial nivelizáciou za účelom spevnenia podkladu. Po jej vyzretí sa povrch prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí UV stabilný polyuretán s matnou úpravou.

Košice - okolie
100 m2
10/2018

Kostol

Sanačné omietky a stabilizácia klenieb.

Z dôvodu statického zabezpečenia kostola sme sa podujali na prototypnej realizácii spriahnutia klenieb z vonkajšej strany. Išlo o kombináciu troch druhov materiálu. Fasáda kostola bola obnovená sanačnou omietkou.

Danišovce
100 m2
10/2018

Hasičská stanica

Obnova epoxidového náteru.

Pôvodný epoxidový náter bol neodborne realizovaný a dochádzalo k jeho odlupom. Podklad sa ofrézoval, napenetroval. Nosnú protisklznú epoxidovú stierku sme zapečatili vysokoodolným polyuretánom.

Michalovce
440 m2
09/2018

Vodná nádrž

Reprofilácia krídel.

Betónové krídla nádrže boli otryskané vodným lúčom. Zábradlie sa odstránilo a nahradilo novým. Horná hrana krídel a steny boli reprofilované vo viacerých vrstvách. Finálnu vrstvu tvorí vysoko abrazívny material, ktorý bude odolávať kulminácii vody.

Bešeňová
200 m2
09/2018

Garáž

Liata podlaha.

Pôvodný podklad sa prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval a uzavrel záškrabom. Po obvode sa realizovali fabióny/sokle. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Streda nad Bodrogom
50 m2
09/2018

Bytový dom

Sanácia terás.

Po vysekaní dlažby sa podklad prebrúsil a napenetroval. Po obvode sa osadili tesniace pásky. Čelá terás boli obnovené. Povrch sa prelial nivelizáciou za účelom spevnenia. Finálnu vrstvu tvorí protisklzná polyuretánová membrána. Jej povrch sa zapečatil UV stabilným lakom oranžovej farby.

Družstevná pri Hornáde
75 m2
09/2018

SPPD

Stabilizácia muriva.

Pôvodné murivo bolo oddelené a v maximálnej hĺbke dosadlo až o 15 cm. Po jeho vybúraní sa na zhutnené štrkové lôžko zrealizoval betónový základ. Nové murivo sa zhotovilo zo šalovacích tvárnic. Murivo sa prepojilo betónovou zálievkou. Zrážková voda je odvádzaná novou drenážou.

Rožňava
08/2018

Pôvodný podklad bol neúnosný. Po jeho vysekaní sa realizoval nový poter. Po vyzretí poteru sa povrch prebrúsil a napenetroval. Nosnú vrstvu tvorí polyuretánová stierka. Finálna vrstva sa nanášala náterom formou matného polyuretánového laku.

Trebišov
500 m2
08/2018

COOP Jednota

Sanácia podlahy.

Pôvodná únosná dlažba sa prebrúsila diamantom. Neúnosná dlažba sa vysekala a nahradila nivelizáciou. Povrch sa napenetroval a prerovnal záškrabom. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Trebišov
900 m2
07/2018

Garáž

Prerovnanie podkladu.

Pôvodný podklad neúnosný a veľmi hrubý. Po ofrézovaní sa za účelom spevnenia naktovila stužujúca sieťovina. Nivelizácia sa z dôvodu väčších hrúbok nanášala v dvoch vrstvách.

Košice - okolie
100 m2
07/2018

Plniareň plynu

Antistatická podlaha.

Pôvodný podklad bol prerovnaný vrstvou z plastbetónu. Po uzemnení podlahy sa realizovala vodivá vrstva. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxidová stierka. Po ukončení prác sa vystavila revízna správa na základe merania.

Košice
10 m2
07/2018

Podjazd ŽSR

Obnova podjazdu.

Lokálne výtlky spôsobené nadrozmernou dopravou značným spôsobom zdegradovali tehlový povrch. Po nakotvení oceľových sietí sa strojne naniesla hrubá reprofilačná malta. Po jej vyzretí sa povrch zahladil jemnou reprofilačnou maltou.

Bratislava
250 m2
07/2018

COOP Jednota

Sanácia podlahy.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Povrch sa napenetroval a prerovnal záškrabom. Po obvode sa realizovali fabióny/sokle. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Spišský Štiavnik
200 m2
06/2018

OPTIMA KRYO

Realizácia vysokopevnostnej nivelizácie.

Po ofrézovaní podkladu sa trhliny a škáry zošili. Podklad sa napenetroval. Na ďalši deň sa vyliala vysokopevnostná nivelizácia. Cementové mlieko sa prebrúsilo a povrch sa zapečatil polyuretánovým lakom.

Košice
55 m2
06/2018

Depo ŽSR

Protiprašné nátery rámp a schodísk.

Pôvodná farba sa prebrúsila diamantom. Zmrašťovacie trhliny sa zošili. Po napenetrovaní betónu sa podklad natrel farbou na báze polyurertánu.

Košice
200 m2
06/2018

Polyfunkčný objekt

Sanácia pavlače.

Pavlač bola osekaná až po nosné tehly. Oceľové nosníky boli ošetrené protikoróznou ochranou. Hrubá reprofilačná malta bola nanášaná strojne. Po jej vyzretí sa povrch zahladil jemnou reprofilačnou maltou.

Košice
60 m2
06/2018

Univerzita UVLF

Sanácia podlahy chlievov.

Z dôvodu ostrých hrán podlahy dochádzalo k poraneniu nôh ošípaných. Podlaha bola vyspádovaná plastbetónom a preliata protisklznou stierkou na báze polyuretán-cementu.

Košice
90 m2
06/2018

COOP Jednota

Sanácia podlahy.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Povrch sa napenetroval a prerovnal záškrabom. Po obvode sa realizovali fabióny/sokle. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Vikartovce
150 m2
05/2018

SAV

Oprava liatej podlahy.

Liata podlaha bola miestami oddelená od nivelizácie. Podklad sa vysekal, prebrúsil, napenetroval a pripravil na novú vrstvu liatej epoxidovej stierky.

Košice
6 m2
05/2018

Rodinný dom

Sanácia terasy.

Po vysekaní dlažby sa podklad prebrúsil diamantom. Po obvode sa osadili tesniace pásky. Povrch sa prelial nivelizáciou za účelom prerovnania. Finálnu vrstvu tvorí protisklzná polyuretánová membrána. Jej povrch sa zapečatil UV stabilným lakom.

Košice - okolie
50 m2
05/2018

Rodinný dom

Prespádovanie a preizolovanie terasy.

Terasa bola prespádovaná pomocou plastbetónu. Hydroizolácia sa realizovala formou polyuretánovej membrány. Skrz presklenné zábradlie sa osadili nerezové chrliče. Spoje sa pretmelili UV stabilným polyuretánom.

Košice - okolie
25 m2
05/2018

Rodinný dom

Izolácie podzemného podlažia.

Styk oceľobetónovej dosky a steny sa ošetril vodotesným fabiónom. Podklad sa napenetroval bituménovou emulziou. Stierková hydroizolácia na báze bituménu bola použitá aj na lepenie extrudovaného polystyrénu.

Košice - okolie
100 m2
04/2018

Dolná brána

Sanácia svetlíka.

Pôvodná dlažba sa vysekala. Po očistení oceľového rámu sa realizoval protikorózny náter. Po obvode svetlíka sa naniesla stierková hydroizolácia na báze bituménu. Po zabetónovaní sa naspäť osadila dlažba. Na záver sa z vnútornej strany betón ošetril jemnou reprofilačnou maltou s náterom.

Košice
Veľký svetlík
3-4/2018

Polyfunkčný objekt

Tlaková injektáž voči kapilárnemu vzlínaniu vody.

Zmiešané murivo z tehál a kameňa bolo navŕtané v dvoch radoch. Za účelom zamedzenia strát injektážnej látky sa naniesol hydroizolačný šlem. Do muriva sa pod tlakom nainjektovala hydroštrukturálna živica na akrylátovej báze.

Košice
70 m2
03/2018

Univerzita UVLF

Sanácia koterca.

Z dôvodu ostrých hrán podlahy dochádzalo k poraneniu nôh ošípaných. Podlaha bola vyspádovaná plastbetónom a preliata protisklznou stierkou na báze polyuretán-cementu.

Košice
6 m2
02/2018

KULTURPARK

Oprava soklov, dilatácií, trhlín a liatych podláh.

Pôvodné sokle sa nahradili novými fabiónmy z plastbetónov. Trhliny v podlahách boli spôsobené chýbajucími dilatáciami a neúnosným podkladom. Niektoré časti boli obnovené preliatím novej vrstvy epoxidu.

Košice
1000 m2
2-4/2018

EUROVIA

Liata podlaha laboratória.

Pôvodné linoleum sa odstránilo. Podklad sa prebrúsil diamantom. Po obvode sa realizoval sokel formou náteru. Finálnu vrstvu tvorí liata podlaha na báze epoxidovej živice s umelohmotným presypom.

Prešov
60 m2
01/2018