Sklad

Liata podlaha s nivelizáciou

Betónový povrch vykazoval hrubú drsnosť podkladu. Povrch sa prebrúsil diamantom. Trhliny sa uzavreli plastbetónom. Na zarovnanie sa použila nivelizácia. Povrch sa opätovne prebrúsil. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxid s umelohmotným vsypom.

Košice
350 m2
12/2011

Projekt bol financovaný z eurofondov. Podkladom bolo terazzo, dlažba a betón. Správna voľba druhu penetrácie rozhodovala o úspechu realizácie nakoľko project nepočítal s nivelizáciou. Finálny nášľapný epoxid je prekrytý umelohmotným vsypom.

Prešov
250 m2
12/2011

ELNEC

Plynotesná vrstva

Objekt je umiestnený nad pôvodným bazénom. Investor vyžadoval plynotesný náter v priestoroch schodiska. Dlažba sa prebrúsila, napenetrovala a preliala hrubou vrstvou epoxidu.

Prešov
schodisko
12/2011

AUPARK

Realizácia utesnenia detailov a prestupov vzduchotechniky.

Na stenách objektu bol zrealizovaný zatepľovací systém. Navrhli sme detail utesnenia na báze samolepiacej pásky. Páska bola nahrievaná a valčekovaná.

Košice
24 prestupov
11/2011

AUPARK

Realizácia izolácie strojovne / 10. NP.

Detaill napojenia stein s podlahou sa realizoval vložením pások do čerstvej zmesy. Podklad sa zaizoloval súvislou vrstvou na báze dvojkomponentného asfaltu s dôrazom na lokálne prestupy. Hotová hydroizolácia sa prekryla geotextíliou.

Košice
400 m2
11/2011

CASSOVAR

Utesnenie dilatácie.

Injektáž prebehla podľa nami navrhnutého a naprojektovaného postupu. Utesňovali sa horizontálne a vertikálne dilatácie rozmerov 40 x 250 mm. Pri injektáži sa použil tixotropný akrylát.

Košice
1.000 litrov
11/2011

AUPARK

Realizácia izolácií podláh kuchýň / foodcourtov 3.NP.

Detail napojenia stein s podlahou sa realizoval vložením pások do čerstvej zmesy. Podklad sa zaizoloval súvislou vrstvou na báze dvojkomponentného asfaltu s dôrazom na lokálne prestupy. Hotová hydroizolácia sa prekryla geotextíliou.

Košice
660 m2
10/2011

Súkromný byt

Injektáž obvodovej steny, sanácia stien a podlahy.

Pôvodná omietka sa osekala. Obvodové murivo sa preinjektovalo gelom na báze akrylátu. Z vnútornej strany sa vytvorila vanička z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou.

Košice
2 miestnosti
10/2011

TATRAMAT

Antistatická podlaha s vyšším mechanickým zaťažením.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Na špeciálnu tixotropnú penetráciu sa realizovala vyrovnávajúca vrstva nivelizácie. Na podklad sa naniesol medený raster. Ten sa uzemnil. Následne sa plocha preválčekovala vodivou vrstvou. Po obvode sa vytvorili fabióny. Finálnu vrstvu tvorí ESD epoxid.

Poprad
120 m2
9-10/2011

Pilótová stena

Zamedzenie vyplavovaniu materiálu.

Počas cementovej injektáže došlo k nadmernému vyplavovaniu materiálu. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k preinjektovaniu hadíc vysokoexpanznou penou s rýchlim nástupom reakcie.

Vychylovka
3 pilóty
9/2011

Základná škola

Zamedzenie priesaku skrz podlahu.

Podlaha vykazovala priesaky skrz netesné spoje a žľab. Pôvodná dlažba sa odstránila. Na podklad sa naniesli štyri vrstvy izolácie. Obvod lemuje fabión. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová stierka.

Stropkov
20 m2
9/2011

Základná škola

Sanácia stien posilňovne.

Pôvodná omietka sa odstránila. Tehly sa vyrovnali vysprávkovou hmotou. Podklad sa zaizoloval šlemom v dvoch vrstvách. Na našpricované steny sa natiahla sanačná omietka.

Stropkov
60 m2
9/2011

ZŤS VVÚ

Epoxidová podlaha.

Pôvodné linoleum bolo odstránené. Podlaha sa napenetrovala a presypala pieskom. Na túto vrstvu sa vylial vysokopevnostný nivelák. Po vytuhnutí sa realizovala vrstva živice na báze epoxidu.

Košice
20 m2
9/2011

APOLLO

Realizácia izolácie podlahy serverovne.

Dutinová podlaha sa uzavrela OSB doskami. Podklad sa napenetroval a zaizoloval súvislou vrstvou na báze dvojkomponentného asfaltu s dôrazom na lokálne prestupy. Hotová hydroizolácia sa prekryla geotextíliou.

Bratislava
500 m2
9/2011

Chata Geča

Zamedzenie priesaku pivničných priestorov.

V objekte kulminovala voda od 200 do 700 mm od úrovne podlahy. V prvej etape sa zamedzilo infiltrácii vody skrz netesnosti objektu. V druhej etape sa pristúpi k plošnej sanácii priestorov.

Košice - okolie
2 miestnosti
8/2011

RIVER GARDENS

Izolácia parapetov a kvetináčov.

Zložitosť detailu s množstvom prestupov vyžadoval špeciálny prístup a kvalitné tekuté izolácie. Objekt sa realizoval vo viacerých etapách. Na parapetoch sa realizovala poistná izolácia na báze asfaltu a hlavná hydroizolácia na báze hybridného elastoméru.

Praha, CZ
1.500 m2
8-10/2011

Rodinný dom

Sanácia stien a podlahy objektu.

Pôvodná omietka sa osekala. Obvodové murivo sa preinjektovalo gelom na báze akrylátu. Z vnútornej strany sa vytvorila vanička z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou.

Kožuchov
80 m
8/2011

Posilňovňa

Pevná, ľahko udržiavateľná podlaha.

Podlaha sa napenetrovala a presypala pieskom. Na túto vrstvu sa vylial vysokopevnostný nivelák. Po vytuhnutí sa realizovala vrstva UV stabilnej živice na báze epoxidu. Po obvode sa natrel sokel.

Krompachy
25 m2
7/2011

Turbíny elektrárne

Zamedzenie priesaku.

Škáry medzi vaničkou uloženia turbín boli preinjektované nízkoviskóznym polyuretánom.

Košice
2 turbíny
7/2011

Rodinný dom

Stabilizácia rodinného domu

Geologický prieskum stanovil hĺbku zakladania. Práce boli vykonané v zmysle statického posudku. Základy boli odkryté a dodatočne zosilené hutneným betónom. Steny boli podopreté “I” profilmi, ktoré boli uložené na nových pätkách.

Davidov
Sadanie priečelia
6/2011

CHEMOSVIT

Sanácia stĺpov chladiacej veže

Stĺpy sa otryskali vodným lúčom. Výztuž sa natrela protikoróznou ochranou. Na podklad sa naniesla hrubá reprofilačná malta. Jemná reprofilačná malta sa uzavrela troma vrstvami špeciálneho epoxidového náteru.

Svit
130 stĺpov
5-6/2011

Pivničné priestory firmy

Sanácia stien a podlahy objektu.

Pivnica sa nachádzala v historickom centre mesta. Sanácia prebehla bez potreby injektážnej technológie. Pôvodné murivo sa zarovnalo. Na podklad sa natiahol izolačný šlem v dvoch vrstvách. Na podlahu sa vyliala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu. Na steny sa natiahla sanačná omietka.

Košice
15 ton materiálu
5-6/2011

Bytový dom

Realizácia liatej epoxidovej podlahy s nivelizáciou.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila diamantom. Na špeciálnu tixotropnú penetráciu sa realizovala vyrovnávajúca vrstva nivelizácie. Finálny epoxid sa presypal bielymi chipsami.

Krompachy
200 m2
5/2011

Rodinný dom

Sanácia navlhnutých pivničných priestorov.

Pôvodná omietka sa osekala až po nosný betónový podklad. Steny a podlaha sa zaizolovali stierkou na báze cementu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu vody. Na steny sa nahodila sanačná omietka.

Košice
2 miestnosti
4/2011

Ochodné priestory

Sanácia stien objektu.

Po osekaní omietky sa zrealizovala injektáž trhlín. Do škáry medzi podlahou a stenou sa vyfrézovala drážka. Drážka sa vyplnila tesniacou hmotou na báze cementu. Na steny sa natiahol izolačný šlem v dvoch vrstvách.

HUMENNÉ
120 m2
3/2011

Novostavba

Zamedzenie priesaku škáry medzi doskou a stenou objektu.

Podpivničený objekt vykazoval priesaky v oblasti styku obvodového múru s podlahou. Do škáry sa nainjektoval nízkoviskózny polyuretán. Okrem výplne škáry došlo k penetrácii materiálu do tvárnic muriva.

RAJECKÉ TEPLICE
80 m
3/2011

Rodinné domy Kalvária

Zamedzenie priesaku do pivničných priestorov.

Regulácia potoku spôsobila zvýšenie hladiny podzemných vôd v danej lokalite. Pivnice boli vytopené vo výške 200 – 500 mm od úrovne podlahy. V oboch prípadoch sa realizovala injektáž z dôvodu statického spriahnutia tehál a následného zamedzenia priesakov. Po injektáži sa zrealizovali izolačné šlemy v troch vrstvách. Podlahy sa znivelizovali a steny sa zrovnali sanačnou omietkou.

TRNAVA
6 miestností
2-3/2011

Základná škola

Zamedzenie priesakov, sanácia stien a podláh kotolne.

Pôvodná omietka sa osekala. Pracovné škáry sa preinjektovali polyuretánom. Z vnútornej strany sa vytvorila vanička z izolačného šlemu. Na podlahu sa vyliala nivelizácia voči kapilárnemu vzlínaniu vody. Steny sa zrovnali sanačnou omietkou.

ZEMPLÍNSKA TEPLICA
70 m2
1/2011