Otryskávanie, Reprofilácia

Tieto základné činnosti sú súčasťou prác špecializovaných spoločností v oblasti sanácií betónových konštrukcií. Samotná sanácia znamená odstrániť alebo doplniť poškodenú časť betónovej konštrukcie. Trvanlivosť a životnosť konštrukcií závisí od množstva faktorov. Najčastejšou poruchou vystužených betónových konštrukcií je korózia. Pri nedostatočnej hrúbke krytia a nevhodne zvolenej sekundárnej ochrane voči karbonatácii (alebo pri jej absencii), dochádza k expanzným tlakom vplyvom korózie výstuže. Určite poznáte množstvo objektov, kde dochádza k oddeľovaniu betónového krytia od výstuže. Prejavuje sa to zafarbením a prepisovaním výstuže na pohľadových plochách mostov, oporných múrov a pod. Nakoľko počas sanácie je potrebné čo najdôležitejšie očistiť podklad a výstuž, na ich obnovu sa používa otryskávanie.
 

ČO ZNAMENÁ OTRYSKÁVANIE?

Otryskávanie je technologický postup opracovania povrchu prúdom jemných abrazívnych častíc. Najviac sa ako abrazívny materiál používajú oceľové broky, kremičitý piesok a iné. My sa skôr zameriavame na otryskávanie konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom, pri ktorom odpadá prašnosť prostredia a následné čistenie okolia. Podľa stupňa degradácie betónovej konštrukcie je možné otryskať povrch od 200 do 3000 Bar-ov.
 

ČO ZNAMENÁ REPROFILÁCIA ?

Tento výraz znamená obnovu, teda náhradu poškodenej časti betónovej konštrukcie. Po očistení podkladu od voľných častíc a odstránení korózie výstuže je nevyhnutné čo najskôr zastaviť ďalšiu tvorbu korózie. To nám zabezpečia nátery proti korózii. V súčasnej dobe sa pri ručnom spôsobe nanášania používajú aj ako spojovacie mostíky. Pri strojnom nanášaní reprofilačnej malty nie je spojovací mostík nevyhnutný. Hrúbka reprofiláce je stanovená samotnou poruchou konštrukcie, prípadne je určená statikom. V praxi sa delí reprofilácia na hrubú, strednú a jemnú. Ich použitie je ovplyvnené samotnou
hrúbkou sanácie a zrnom reprofilačnej malty. Neoddeliteľnou zložkou je finálny náter proti karbonatácii. Jeho výber je ovplyvnený prostredím v ktorom sa objekt nachádza. Iba správne diagnostikované a kvalitne zrealizované objekty predĺžia pôvodnú životnosť konštrukcie. Sanácia betónových konštrukcií je zložitá problematika. Vplyv teploty, vody, chemických látok, vplyv dynamického a statického zaťaženia trápi nejednu konštrukciu. Havarijné stavy sú nákladné a náročné. Preto je veľmi dôležité už pri novostavbách predísť týmto nežiaducim poruchám vhodnou sekundárnou ochranou.

Sanácie mostov

Realizujeme sanácie mostných konštrukcií. Dbáme na diagnostiku. Realizujeme komplexné sanačné systémy od otryskávania až po finálne nanesenie sekundárnej ochrany. Realizujeme protikoróznu ochranu, spojovacie mostíky, hrubé a jemné reprofilačné náhrady betónu. Využívame ručné a strojné spôsoby realizácie. K projektom pristupujeme individuálne s maximálnou snahou predĺžiť životnosť konštrukcie.

Sanácie priemyslených konštrukcií

Realizujeme sanácie priemyselných konštrukcií. Dbáme na diagnostiku. Realizujeme komplexné sanačné systémy od otryskávania až po finálne nanesenie sekundárnej ochrany. Realizujeme protikoróznu ochranu, spojovacie mostíky, hrubé a jemné reprofilačné náhrady betónu. Využívame ručné a strojné spôsoby realizácie. K projektom pristupujeme individuálne s maximálnou snahou predĺžiť životnosť konštrukcie.

Sanácie vodohospodárstva

Realizujeme sanácie vodohospodárskych konštrukcií. Dbáme na diagnostiku. Realizujeme komplexné sanačné systémy od otryskávania až po finálne nanesenie sekundárnej ochrany. Realizujeme protikoróznu ochranu, spojovacie mostíky, hrubé a jemné reprofilačné náhrady betónu. Využívame ručné a strojné spôsoby realizácie. K projektom pristupujeme individuálne s maximálnou snahou predĺžiť životnosť konštrukcie.