BEKWOODCOTE

Rezanie asfaltu + zálievky.

Z dôvodu montáže nových regálov bolo potrebné vykonať sondy. Na základe výsledkov sa rozhodlo vyrezať asfalt za účelom zvýšenia únosnosti podkladu. Po vysekaní sa povrch prerovnal vysokopevnostnou zálievkou.

Košice
30 výrezov
12/2016

ČOV Sabinov

Zastavenie priesakov.

Počas zvárania nových potrubí došlo k rozťažnosti betónového plášťa. Priesaky skrz trhliny a škáry okolo potrubia sa podarilo zastaviť expanzným polyuretánom.

Sabinov
2 prestupy
12/2016

Pôvodná maloformátová dlažba sa vysekala. Povrch sa napenetroval a prelial živičnou stierkou za účelom prerovnania podkladu. Finálnu vrstvu tvorí vysokoodolný polyuretánový náter realizovaný v dvoch vrstvách.

Ružín
130 m2
11/2016

LIDL

Liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad bol prefrézovaný. Po penetrácii sa naniesla živičná medzivrstva za účelom uzatvorenia pórov. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka v RAL 7035 s umelohmotným presypom.

MOLDAVA NAD BODVOU
60 m2
11/2016

Súkromný byt

Liata podlaha.

Pôvodný nedostatočne únosný podklad bol za účelom zvýšenia pevnosti a vyrovnania preliaty nivelizáciou. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka v bielej farbe.

Košice
60 m2
10/2016

Bytový súbor Idanská

Zastavenie vzlínania a priesakov vody.

Defekty na hydroizolácii spôsobujú vzlínanie vody a priesaky. Injektážnou technológiou sa podarilo značne obmedziť tieto nežiadúce prejavy.

Košice
Lokálne priesaky
10/2016

Tunelový portál

Reprofilácia tunelového portálu.

Počas betonáže došlo k vadám v zmysle plošných kavern a chýbajúceho krytia výstuže. Po nanesení hrubej reprofilácie a realizácii nového oblúku portálu sa strojne naniesla jemná reprofilácia.

Považský Chlmec
200 m2
10/2016

Garáže

Liata podlaha.

Vo väčšine prípadoch je nevyhnutné realizovať vyrovnávajúcu vrstvu formou vysokopevnostnej nivelizácie. V prípade, že podklad vyhovuje živičné stierky sa realizujú priamo na betónový, resp. poterový podklad.

Košice - okolie
garáže
9 - 11/2016

ENCORE

Hydroizolácia parkoviska.

Do priestorov pod parkoviskom skrz zmrašťovacie škáry čiastočne zatekala voda. Z tohto dôvodu sa pôvodná betónová doska preizolovala pojazdnou polyuretánovou membránou. Protisklz bol docielený vsypom kremičitého piesku.

Prešov
230 m2
09/2016

GBO

Liate podlahy, protiprašné nátery stien a podláh.

Prevádzka vykazuje nadmernú prašnosť. Za účelom zjednodušenia údržby sa na steny a podlahy nanášali špeciálne ľahko udržiavateľné systémy na báze živíc. Pôvodné dlažby boli preliate epoxidovou stierkou.

Košice
300 m2
09/2016

Bytový dom

Liata podlaha.

Pôvodný nedostatočne únosný a nesúdržný poter bol vysekaný. Nový cementový poter bol za účelom prerovnania preliaty nivelizáciou. Finálnu vrstvu tvorí epoxidová stierka v dvoch farbách.

Košice
50 m2
09/2016

Bytový dom

Hydroizolácia terás.

Pôvodná dlažba bola vysekaná. Podklad sa prelial nivelizáciou. Po obvode sa osadili tesniace pásky. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová membrána. Protisklz bol docielený vsypom kremičitého piesku.

Družstevná pri Hornáde
100 m2
08/2016

U.S.STEEL

Chemická izolácia pätiek.

Prevádzka pociňovne a v nej umiestnená technológia si vyžadovala ochranu oceľobetónových pätiek. Po obvode sa realizovali fabióny. Finálna stierka je chemicky odolná.

Košice
7 ks
08/2016

Podtatranská vodárenská spol.

Chemicky odolný náter podlahy.

Pôvodný betónový podklad vykazoval množstvo zmrašťovacích trhlín. Po ich “zošití” sa naniesla penetrácia. Po realizácii záškrabu za účelom uzatvorenia pórov sa v dvoch vrstvách naniesla epoxidová živica vo farbe RAL 7035.

Perlová Dolina
100 m2
07/2016

Rodinný dom

Liata podlaha garáže.

Pôvodný nesúdržný podklad bolo nevyhnutné prerovnať, spevniť a uzatvoriť nivelizáciou. Po napenetrovaní sa naniesla epoxidová stierka s umelohmotným presypom.

Košice - okolie
40 m2
07/2016

Rodinný dom

Liata podlaha garáže.

Pôvodný pórovitý podklad bolo nevyhnutné prerovnať, spevniť a uzatvoriť nivelizáciou. Po napenetrovaní sa naniesla epoxidová stierkas umelohmotným presypom.

Košice - okolie
20 m2
07/2016

Kúpalisko

Sanácia bazénov.

Brodítka boli nafrézované a otryskané. Pôvodná farba sklolaminátových bazénov bola otryskaná. Po vysrpavení povrchu sa nanášal polyuretánový náter. Do brodítok sa osadila fólia z mPVC.

MOLDAVA NAD BODVOU
1000 m2
06/2016

Šachta

Odstránenie priesakov.

Do šachty infiltrovala voda z okolitej zeminy. Dochádzalo k prítokom 15 lit/min. Tietom priesaky boli zastavené vysokoexpanznou polyuretánovou živicou.

Žbince
1 šachta
06/2016

Rodinný dom

Matná polyuretánová podlaha.

Poter sa prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval a za účelom uzatvorenia pórov sa naniesol epoxidový záškrab. Finálnu vrstvu tvorí polyuretánová liata podlaha RAL 7035. Jej povrch sa zušľachtil matovaním.

Košice
50 m2
06/2016

Po otryskaní podkladu sa povrch napenetroval. Prerovnanie povrchu nivelizáciou sa realizovalo z dôvodu osadenia pvc podlahovín.

Košice
1700 m2
05/2016

MDJ

Liata podlaha.

Pôvodný betónový podklad sa prefrézoval. Zmrašťovacie škáry sa uzavreli plastbetónom. Po penetrácii sa naniesol záškrab za účelom uzatvorenia pórov. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxid vo farbe RAL 7035.

Košice
500 m2
05/2016

Rodinný dom

Hydroizolácia pivnice.

V období dažďov dochádzalo k priesakom do pivnice. Po obvode sa realizovala tlaková injektáž. Pôvodná omietka sa osekala. Z interiérovej strany sa naniesla hydroizolácia. Po vyzretí sa vyliala nivelizácia za účelom ochrany novej hydroizolácie.

Košice - okolie
50 m2
05/2016

Rodinný dom

Hydroizolácia terasy.

Pôvodná dlažba sa prebrúsila. Po napenetrovaní podkladu sa povrch prelial UV stabilným polyuretánom. Čerstvá živica sa presypala umelohmotnými chipsami. Nakoniec sa povrch uzavrel matným lakom.

Košice - okolie
20 m2
05/2016

SEPS

Elektrostatická podlaha.

Pôvodná liata podlaha akumulátorovne nespĺňala požiadavky pre elektrostaticky vodivé podlahy. Po prebrúsení pôvodnej podlahy sa na novú uzemnenú vodivú vrstvu vyliala epoxidová podlaha s uhlíkovými vláknami. Po vyzretí sa vykonalo revízne meranie.

MOLDAVA NAD BODVOU
20 m2
04/2016

NDS Most D1 332

Sanácia opôr mosta.

Po otryskaní povrchu vodným lúčom sa na čelo opôr nanášala jemná reprofilačná malta. Boky opôr vykazovali značné úbytky betónu. Po dobetónovaní opôr sa povrch uzavrel hrubou reprofilačnou maltou. Poslednú vrstvu tvorí náter voči karbonatizácii.

Široké
350 m2
04/2016

Rodinný dom

Liata podlaha garáže.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom. Povrch sa napenetroval a za účelom uzatvorenia pórov sa naniesol epoxidový záškrab. Finálnu vrstvu tvorí epoxid cementová stierka.

Košice
20 m2
04/2016

BMW

Liata podlaha showroomu.

Po otryskaní podkladu sa povrch napenetroval. Po záškrabe sa podklad prebrúsil diamantom. Finálna vrstva bola realizovaná živičnou stierkou na báze epoxidu vo farbe RAL 9016.

Prešov
600 m2
03/2016

TECHNICOM

Liata podlaha.

Neúnosný podklad bol spriahnutý sklotextilnou mriežkou. Po vyzretí nivelizácie sa povrch prebrúsil a napenetroval. Nášľapnú vrstvu tvorí epoxid vo farbe RAL 7032.

Košice
120 m2
03/2016

SloCz

Liata podlaha.

Po vysekaní dlažby sa vysekal aj neúnosný poter. Po vyzretí hrubovrstvej nivelizácie sa podklad prebrúsil a napenetroval. Finálnu vrstvu tvorí stierka na báze epoxide.

Košice
80 m2
03/2016

Rodinný dom

Sanácia suterénu.

Murivo je z tehál porotherm. Voľný priestor tehál bol vyplnený polyuretánom pomocou tlakovej injektáže. Z interiéru sa naniesla hydroizolačná stierka. Po vyzretí sa realizovala sanačná omietka. Na podlahu sa realizovala liata podlaha na báze epoxidu.

Košice - okolie
50 m2
02/2016

Dolná brána

Injektáž trhlín.

Stropná konštrukcia objektu je značne poškodená zmrašťovacími trhlinami. Priesaky sa utesnili tlakovou injektážou pomocou polyuretánových živíc. Z interiérovej strany sa na trhliny naniesli flexibilné pásky a povrch sa zahladil jemnou stierkou.

Košice
25 m
02/2016

HOTEL LOMNICA

Injektáž nosného a obvodového muriva. Stierkové hydroizolácie.

Primárnu hydroizoláciu voči kapilárnemu vzlínaniu tvorí akrylátový gél. Realizácia prebiehala pomocou tlakovej dvojradovej injektáže. Do výšky 1 metra od podlahy sa murivo prerovnalo reprofilačnou maltou. Po jej vyzretí sa z vnútornej strany sa naniesla stierková hydroizolácia.

Tatranská Lomnica
240 m
01-02/2016

K - MOTO

Olejuvzdorná podlaha v servise.

Pôvodný betónový podklad sa prebrúsil diamantom. Po nanesení penetrácie sa za účelom uzatvorenia povrchu naniesol epoxidový záškrab. Finálnu vrstvu tvorí epoxid cementová stierka.

Košice
110 m2
01/2016